Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen Studio Fijn en de klant gesloten wordt.

Studio Fijn behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

Het inschrijven voor een workshop van Studio Fijn leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Studio Fijn behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

2. Bedrijfsgegevens
Studio Fijn is een product van Living met zetel te Geel. Het correspondentieadres is: Markt 29, 2440 Geel. 

3. Workshops
Studio Fijn organiseert creatieve en lifestyle workshops.

De inhoud van de workshops wordt beschreven op de website (www.studiofijn.be).

De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

Per workshop geldt een minimum van 6 à 8 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers (dit kan variëren per workshop).

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst
Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop, wordt deze meteen doorverwezen naar een betalingsmodule. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop. Deze personen ontvangen eveneens een bevestigingsmail.

Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.

Studio Fijn en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Studio Fijn hiervoor als een vermoeden van bewijs.

5. Annulatie / afgelasten
Indien de klant zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail (info@studiofijn.be). Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Studio Fijn.

Bij annulering tot uiterlijk 2 maanden (60 dagen) voor de workshop, wordt de betaling teruggestort. Wanneer de workshop over meer dan 1 dag gespreid wordt, geldt als uiterlijke datum om te annuleren  2 maanden (60 dagen) voor de aanvang van de eerste sessie. Voor de annulering wordt steeds 10 euro gerekend om de administratieve kosten hiermee op te vangen.

Bij annulering vanaf 2 maanden (60 dagen) gebeurt  er geen terugbetaling. Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen.

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.

Studio Fijn behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

6. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. 

Studio Fijn behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betaling gebeurt door middel van bancontact, kredietkaart, KBC/CBC, Belfius Direct Net, Paypal of Ideal. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

Studio Fijn is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.

7. Schade en aansprakelijkheid
Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Studio Fijn op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workhop.

In geval van schadeaanspraken naar Studie Fijn dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan Studio Fijn de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

8. Overmacht
Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft Studio Fijn het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

9. Auteursrechten en Copyright
Op alle foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van Studio Fijn is copyright van toepassing.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Studio Fijn. De lesgevers hebben recht op alle beelden voor persoonlijk commercieel gebruik. Commercieel gebruik door derde partijen is verboden, tenzij overeengekomen.

Inbreuken op deze bepaling gevel aanleiding tot een schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt. Dit alles onverminderd het recht van Studio Fijn om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

10. Privacy
Studio Fijn heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden.

Studio Fijn verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.

De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan Studio Fijn.

11. Klachten
Klachten met betrekking een workshop, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per email of aangetekend schrijven aan Studio Fijn ter kennis worden gebracht.

In geval van geschillen tussen Studio Fijn en de klant zal eerst -getracht worden deze in der minne op te lossen.

12. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

13. Afstand van recht
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

14. Toepasselijk recht
Indien minnelijke geschillenoplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.